Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 34 Α/ 2015 το υπ΄αριθμ. 28 Προεδρικό Διάταγμα που κωδικοποιεί τις διατάξεις για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Στο Προεδρικό Διάταγμα κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν σε:

-πρόσβαση σε δημόσια και διοικητικά έγγραφα

-πρόσβαση σε πληροφορίες των φορέων του δημοσίου τομέα

-πρόσβαση και χορήγηση ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων

-διαδικασία λήψης εγγράφων για περαιτέρω χρήση

-πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

-πρόσβαση στα τεύχη Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο

-πρόσβαση στα γενικά αρχεία του κράτους, στα αρχεία του πρωθυπουργού, των υπουργών και των υφυπουργών

-πρόσβαση στα πρακτικά των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων

-πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία για το περιβάλλον

-ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων

-πρόσβαση στο υλικό της Γ.Υ.Σ.

-πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία

-πρόσβαση στα στοιχεία του ελληνικού στατιστικού συστήματος

-πρόσβαση σε φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία

-πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και συνέπειες μη καταχώρησης πράξεων σε αυτό