Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ  εξέδωσε την εγκύκλιο 33/2014 με την οποία πληροφορεί τους συναλλασσόμενους με το Ίδρυμα για τις διοικητικές απλουστεύσεις που  επήλθαν μετά τη  δημοσίευση του Ν. 4250/2014 και συγκεκριμένα για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων και την κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην Υ. Δ.