Με την Εγκύκλιο 32/2013 του Υπουργείου Υποδομών διευκρινίζονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε άρθρα του ν.3669/08 με τις διατάξεις του ν.4199/2013 και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν κυρίως στην πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών, στα μηχανήματα έργων και στη χορήγηση προκαταβολής.

Εδώ η Εγκύκλιος 32.