Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.347 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 245,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.020,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 8,1 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.331 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 229,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 930,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,7 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 15,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 90,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2013 , είναι 8,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17.287 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.255,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.091,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 47,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,1% στην επιφάνεια και κατά 40,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2011- Ιουνίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 47,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,7% στην επιφάνεια και κατά 41,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2011-Ιουνίου 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,0% στην επιφάνεια και κατά 37,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2012. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,7% στην επιφάνεια και κατά 37,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2012.

Πηγή : Το Βήμα