Στο ΦΕΚ 31Β/2014 δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, και Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη σύσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας απο Επιφανειακά και Υπόγεια Συστήματα