Στο ΦΕΚ 3094Β/5-12-2013 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την προσθήκη  συμπλήρωση άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας