Στο άρθρο 55 του Νόμου με τίτλο “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων αναφέρεται η παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις τάξεις από 3η έως & 7η.

Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από την ψήφισή της.

Εδώ το σχετικό αρχείο.