Με την ΠΟΛ 1097/2015 το Υπουργείο Οικοκονικών δίδει οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 ( κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.