Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το συνέδριο “Έξυπνες Προμήθειες Δημοσίου” που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.

Παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα εργασία και οι προοπτικές των νέων τεχνολογιών στις δημοπρατήσεις, στις διασυνοριακές συναλλαγές, στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή, με περισσότερους από 800 μετέχοντες ακόμα και από πολλές χώρες εκτός Ευρώπης, χωρίς να μπορέσει να καλυφθεί η ζήτηση που υπήρχε.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν και μίλησαν πολλοί αξιωματούχοι από την Κοινότητα και άλλες χώρες και Πανεπιστήμια. 

Μεγάλο μέρος της πλατφόρμας είναι ήδη έτοιμο και χρησιμοποιείται για τις προμήθειες του Δημοσίου  http://www.eprocurement.gov.gr ‘ή  http://www.promitheus.gov.gr.

Όπως δηλώθηκε, όλα τα σχετικά δεδομένα, δεν θα είναι απλά προσβάσιμα, αλλά και ανοικτά προς τους ενδιαφερόμενους και το κοινό. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα τμήμα για τα πριν τη σύμβαση και ένα για τα μετά, δηλαδή μετά την υπογραφή της.

Συγκεκριμένα για τα “πριν τη σύμβαση” περιλαμβάνει :

τον προσδιορισμό αναγκών, το σχεδιασμό του διαγωνισμού στη συνέχεια την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση, την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, την ηλεκτρονική αξιολόγηση και την ηλεκτρονική κατακύρωση.

Το “μετά” περιλαμβάνει :

την οικονομική – ποσοτική παρακολούθηση, την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης, την τιμολόγηση (δυνατότητα ηλεκτρονικής), την ηλεκτρονική πληρωμή και τη διαχείριση της σύμβασης.

Επίσης θα υπάρξει διασύνδεση με τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους οργανισμοούς, ώστε οι σχετικές βεβαιώσεις να είναι αυτόματα προετοιμασμένες και επαληθεύσιμες. Σε ερώτημα σχετικά με την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώθηκε ότι υπάρχουν σκέψεις για δυνατότητα “clustering” – ευρέων κοινοπραξιών για ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασής τους.

Σημαντική ήταν και παρουσίαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Δ. Ράϊκου και του κ. G.Spagnolo σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς, τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων στην πάταξή της και στην τεράστια σημασία του ανθρώπινου παράγοντα.

Σε άλλες παρουσιάσεις αναφέρθηκαν τα προβλήματα και η προσπάθεια της Κοινότητας για διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, και δηλώθηκε ότι ένα πρότυπο e-passport θα είναι έτοιμο πριν τον Αύγουστο για εθνικό σχολιασμό. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται και στον τομέα της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων δημοπρατήσεων.

Εκπρόσωποι από την Πορτογαλία και την Ολλανδία παρουσίασαν την, σε πλήρη ανάπτυξη, χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων στη χώρα τους και το αναπτυξιακό πλεονέκτημα που δίδει αυτό.

Το συνέδριο έκλεισε ο Δ/ντής Εσωτερικού Εμπορίου κ. Χοακίμ Νούνες Αλμέϊντα.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ προσέφερε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συνέδριο μέσω web streaming.