Πραγματοποιήθηκε στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2019 στη Ρώμη η 2η συναντηση εταίρων για το  Construction Blueprint project.

Παρουσιάστηκαν από το FLC (Fundation   Laboral de la Construction) τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και χαράχτηκε η στρατηγική για τα επόμενα βήματα.

Υπογραμμίστηκε ότι λόγω των πολυάριθμων εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (24 εταίροι από 12 χώρες)  απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση και χειρισμός ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία και συνεργεία ολων και να  επιτευχθεί ο στόχος του έργου που είναι η αποτύπωση των αναγκών   του κατασκευαστικού κλάδου και ο σχεδιασμός δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.