Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με την εγκύκλιο 28/2014 διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, δεδομένου ότι με τη διάταξη της παρ. 5 του αρθρ. 32 Ν. 4075/2012 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, με αίτησή τους, την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι την 31-12-2014, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν  υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι