Στο ΦΕΚ 2751 Β/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , κ. Ιωάννη Βρούτση , που αφορά στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Με τον κανονισμό αυτό προβλέπεται η ρύθμιση κανόνων δικαίου, βάσει των οποίων καθορίζονται πρότυπα χρηστής και συνετής διοίκησης και διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Μέσω των Ταμείων αυτών υλοποιείται ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης με σκοπό τη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας σε προαιρετική ή υποχρεωτική βάση, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Τα Τ.Ε.Α. χορηγούν παροχές σε είδος ή χρήμα που καταβάλλεται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Στην υπουργική αυτή απόφαση γίνεται αναφορά :

-Στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και τις γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Ταμείων   αυτών

-Στο σκοπό τους, που είναι η διοίκηση και διαχείριση των κεφαλαίων τους ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη πηγή συνταξιοδοτικών κλπ παροχών για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους των Τ.Ε.Α.

-Στις βασικές λειτουργίες τους

– Στη Διαχείριση κινδύνου

– Στον Εσωτερικό τους έλεγχο

-Στη διοίκησή τους

-Στην οικονομική και λογιστική τους οργάνωση και

-Στα δικαιολογητικά για την αποτελεσματική λειτουργία των Ταμείων , που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές