Στο  ΦΕΚ 2677Β/2013 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που αφορά το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων