Στο ΦΕΚ 266Β/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαη του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που αφορά την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας,