Ενημέρωση για τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013.