Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 204 Β/2015 οι δύο αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλους “Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων” και “Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”