Η κοινότητα έχει δημοσιεύσει την πράσινη βίβλο, με τις κατ’ αρχήν απόψεις της, για την πολιτική ενέργειας και κλίματος για το 2030. Πρόκειται για μια αναθεώρηση του πρόγραμματος που είχε υιοθετηθεί το 2008/9, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις σημαντικές παραμέτρους που προέκυψαν στο μεταξύ, όπως:

– Οι συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης

– Τα προβλήματα προϋπολογισμών των κρατών μελών και της δυσκολίας εξεύρεσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων

– Τις αλλαγές και τις τάσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

– Το βάρος που δίνουν τα νοικοκυριά στην δαπάνη για ενέργεια και των επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα

– Τα διαφορετικά επίπεδα αφοσίωσης των διεθνών παραγόντων στην μείωση των αερίων θερμοκηπίου.

Το πλαίσιο στο σύνολό του βρίσκεται εδώ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0169:EN:NOT

Ενώ η σχετική διαβούλευση, ανοικτή και σε πολίτες,  έως τις 02 Ιουλίου 2013, είναι εδώ:  http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm