Η συμμετοχή των γυναικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο απασχόλησε μεταξύ άλλων τη Γενική Συνέλευση των EIC (European International Contractors) -Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε η κα Ζωή Λυσαρίδου

Στις 29  και  30 Σεπτεμβρίου  2022 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η Γενική Συνέλευση των EIC (European International Contractors). Το κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν “Μια πραγματική ανάκαμψη για τις διεθνείς μας δραστηριότητες” με την συζήτηση να περιστρέφεται στις ευκαιρίες στον τομέα των υποδομών, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα και σχετίζονται κυρίως με…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Μετσόβου για τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης για τη βελτίωση των αγροτικών οδών

Η Ένωση ζητά   την τροποποίηση της διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Μετσόβου»   ώστε η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά να  προσδιορίζεται βάσει της τιμής και μόνον Η επιστολή προς το Δήμαρχο Μετσόβου βρίσκεται εδώ .

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών καθορίζει τις διαδικασίες κατασκευής σιδηροδρομικών έργων

Η απόφαση του Υπορυγού Υποδομών με τίτλο “Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων και μηχανισμού παρακολούθησης εξέλιξης αυτών, καθώς και αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5126 Β/2022. Αντικείμενο της απόφασης αποτελεί ο καθορισμός κοινών όρων και διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται για την ανάθεση έργων από…

ΚΥΑ για τη διαδικασία χωροθέτησης και καταχώρησης σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα

Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος και Τουρισμού με θέμα: Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Καθορισμός διαδικασίας καταχώρησης της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5109Β/2022 Στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται η διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών αίτησης χωροθέτησης  και  μελετών για την υλοποίηση των έργων μετά από την έγκριση εγκατάστασης τουριστικού λιμένα καθώς…

ΑΑΔΕ-Εγχειρίδιο απαντήσεων σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγχειρίδιο, στο οποίο,  υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα, καθώς και την υπενθύμιση των διατάξεων για την Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων σε υπηρεσίες και φορείς και τη Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής, σύμφωνα με τις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το…