Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών επισημαίνει τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών απολογιστικά

Η  απόφαση,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4767 Β/2022 σε εφαρμογή του άρθρου 152 του Ν. 4938/2022, επιχειρεί να προσδιορίσει ένα σαφή τρόπο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής Δημόσιων Έργων, πλην όμως, κατά την εφαρμογή της  ανακύπτουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, αναφέρει…