Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται από 31-08-2022 έως και 30-11-2022.

ΚΥΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού

Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Υποδομών που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 674 ΥΟΔΔ/2022 για πρώτη φορά  ρυθμίζει τα θέματα καταβολής αποζημίωσης στα μέλη που συμμετέχουν στις Επιτροπές Διαγωνισμού. Η αποζημίωση στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων (μελών Επιτροπών Διαγωνισμού με δικαίωμα ψήφου )  καταβάλλεται στο σύνολό της, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, ανάλογα…