Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως. Συνεπώς, η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των…

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο  γνωστοποιεί ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 έχει ορισθεί ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εισηγμένες και μη επιχειρήσεις), σύμφωνα με την ταυτόχρονη κατά νόμο (4308/2014,…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Ο Νόμος 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 162 Α/2022. Σύμφωνα με  το  άρθρο 7 του ως άνω Νόμου, που αφορά στην ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρ. 53 Ν. 4412/2016 και προστίθενται παράγραφοι 10…