Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σχέδιο Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιχειρηματικά Πάρκα». Σκοπός του  είναι η θέσπιση του πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων ώστε να επιτυγχάνει την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων γίνεται…

Έφυγε ο συνάδελφος Βασίλειος Παπαζήσης.

Μετά την αναγγελία του θανάτου του μέλους της Ένωσης Βασιλείου Παπαζήση, η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα εκφράζοντας θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου.

Απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών των νομικών προσώπων

Περιεχόμενο της απόφασης της ΑΑΔΕ με αριθμό 2064/2022 είναι η αποσαφήνιση του χρόνου έκπτωσης των δαπανών  των νομικών προσώπων που αναγνωρίζονται στην κλεινόμενη περίοδο  και για τα οποία υφίσταται υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών τους καταστάσεων

Απόφαση της ΑΑΔΕ για το ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις

Η  απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 » δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ Β΄4207/2022  και ισχύει από   την 08.08.2022. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η υποπερίπτωση v της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 7…

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας με τίτλο “Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4359 Β/2022. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνει υπόψη το Στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 και περιλαμβάνει τρεις επιμέρους…

Τροποποίηση της ΚΥΑ για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης εξέδωσαν ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4214 Β/2022 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1 της προγενέστερης ΚΥΑ, που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3267 Β/2021 και αφορά στη σύσταση Ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων”. Συγκεκριμένα προστίθεται στο σκοπό του…

Υπουργική απόφαση καθορισμού κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης

Η απόφαση του Υφυπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4185 Β/2022 προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίζονται τα κτίρια ως “ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης”, λόγω της ευρύτερης κοινωνικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, τεχνικής, συμβολικής και περιβαλλοντικής τους σημασίας, εφόσον και η λειτουργία τους, η θέση ή άλλα χαρακτηριστικά τους έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο ευρύτερο δομημένο…