Η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναλαμβάνει το αίτημα για επίσπευση δημοσίευσης της εγκυκλίου και της ΚΥΑ για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος,την καταβολή του πρίμ και την πληρωμή των πρώτων υλών απολογιστικά

Την  επίσπευση  έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των   άρθρων 153 και   154 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/2022), που αφορούν στις προϋποθέσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων καθώς και της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης  για τον τρόπο υπολογισμού της  αξίας και πληρωμής  της ασφάλτου, του PVC και του…

Διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περιπτώσεις, αναφέρει το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η αναθέτουσα αρχή έχει μεν ευχέρεια, κατ’ απόκλιση από το…