Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων

Με την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων που υπεγράφη μεταξύ των Εργοληπτικών Οργανώσεων και της Ομοσπονδίας Οκοδόμων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγόμενων σε αυτήν εργαζομένων, για την περίοδο από 01.04.2022 έως 30.09.2024. Οι όροι της  εν λόγω σύμβασης δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών…

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Κατάρτισης BIM “Building Information Modeling”

Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχοντας ήδη ολοκληρώσει  με επιτυχία το εθνικό Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον Κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο εκπαίδευσε και πιστοποίησε 1.200 εργαζόμενους στο Κλάδο, στο ΒΙΜ και τις Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς,  συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και ανάπτυξης της ετοιμότητας του Κατασκευαστικού Κλάδου  στο ΒΙΜ, σκοπεύοντας να διοργανώσει εκπαιδευτικά…

Απόφαση της ΑΑΔΕ για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

Παράταση της προθεσμίας για τη διαβίαβαση δεδομένων στο myDATA εως την 15.06.2022 δίδει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1475 Β/2022

Εγκύκλιος 2046/2022 -Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 2046/2022 εγκύκλιο που αφορά στη φορολογική μεταχείριση και στο χρόνο αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης  με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας.