Δημοσιεύτηκαν τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις που ισχύουν από 01.01.2022

Δημοσιεύτηκαν  οι Κανονισμοί για τα  κατώτατα  όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών  για τις δημόσιες συμβάσεις, που ισχύουν από 01.01.2022  σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων   το κατώτατο όριο  εφαρμογής  των Κοινοτικών Οδηγιών ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.382.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές…

Άμεση αντίδραση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για καθυστερήσεις πληρωμών έργων της Περιφέρειας

“Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας επί των αναφερομένων στην καταγγελία της ΠΕΔΜΕΔΕ” αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς την Περιφέρεια Ηπείρου.

Εγκύκλιος 62/2021 ΕΦΚΑ-Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης φυσικών προσώπων για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων

Ως γνωστόν, για να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο αλληλέγγυα ευθυνόμενο για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α. Το φυσικό πρόσωπο να συμμετείχε στη διοίκηση του νομικού προσώπου με κάποια  εκπροσωπευτική/διαχειριστική ιδιότητα β. Το φυσικό πρόσωπο να κατείχε την εν λόγω ιδιότητα, είτε κατά την ημερομηνία…