Να παραμείνει το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση των επιπλέον όρων των διακηρύξεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Η Ένωση ζητά   από τον Υπουργό Υποδομών   να παραμείνει η διαδικασία επιλογής των επιπλέον όρων στις διακηρύξεις ως έχει, ήτοι να απαιτείται  αποκλειστικά η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε να επικρατεί ισορροπία, αξιοκρατία, διαφάνεια και υγιής ανταγωνισμός στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Επικαιροποίηση των όρων των πρότυπων τευχών διακηρύξεων σχετικά με τη δικαστική προστασία από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων, που αφορούν στη δικαστική προστασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της , έχουν προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4782/2021 με έναρξη ισχύος την 01.09.2021. Ειδικότερα τροποποιήθηκαν Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων…