Θέση της FIEC για την Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων: Νομοθετικό Πακέτο “Fit For 55”

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) αναθεωρήθηκε μόλις το 2018, η FIEC κατανοεί ότι για να επιτευχθούν οι νέοι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι, είναι απαραίτητη μία ακόμη αναθεώρηση της Οδηγίας. Ως εκ τούτου, η FIEC δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ για να καταστήσει κατάλληλη την…

Για ακόμα μία χρονιά η ΠΕΔΜΕΔΕ υποδέχεται φοιτητές του ΕΜΠ για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Εδώ και 11 χρόνια, η ΠΕΔΜΕΔΕ συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο φιλοξενώντας φοιτητές από όλα τα τμήματα της Σχολής, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα γραφεία της Ένωσης. Η συνεργασία των δύο φορέων έχει ως επίκεντρο τους νέους, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν την ΠΕΔΜΕΔΕ και κατ’ επέκταση τα Δημόσια…

Εκδόθηκε το 4ο πρακτικό της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

Ο Υπουργός Υποδομών ενέκρινε το 4ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. Το πρακτικό δίδει απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα: ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Η απευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για έργα, μελέτες, παροχή τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών…