Εγκύκλιος ΚΕΑΟ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού δύναται να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ειδικότερα, πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν…

Δελτίο προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας- Τεύχος Ιουλίου 2021

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών της το Δελτίο προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών της Βόρειας Μακεδονίας – Τεύχος Ιουλίου 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος για την παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι την 31.12.2022

Το άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134Α/2021 ρυθμίζει τα θέματα των παρατάσεων των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η…

e- ΕΦΚΑ-Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για τις υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους ότι πλέον το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού επεκτείνεται και για υποθέσεις που αφορούν στο τ. ΕΤΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης που επιθυμεί να καταθέσει αίτημα ή να υποβάλλει ερώτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (επικουρικές συντάξεις & παροχές εφάπαξ), έχει πλέον τη…