Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+ BUNG για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Στις 15 Ιουλίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: BUNG στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΠΕΔΜΕΔΕ παρουσίασε τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Σλοβενία αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων στον…

Εγκύκλιος 41/2021 ΕΦΚΑ-Απαλλασσόμενοι από την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας

Η εγκύκλιος 41/2021 ΕΦΚΑ αναφέρεται στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και συγκεκριμένα απαλλάσσονται : 1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο. 2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων,…