ΚΥΑ για την παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2834Β/2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 30/6/2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν  μήνα. Η παράταση αφορά  επιχειρήσεις ή εργοδότες που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο,…

Υπουργική απόφαση για την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2826 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του Προγράμματος για την  Επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται  ότι η ως άνω προθεσμία έληγε την 30.04.2021  (ΦΕΚ 5004 Β/2020)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις νέες παραμετροποιήσεις στο ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες

Με την έκδοση του ν. 4782/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 , πολλές από τις οποίες  επηρεάζουν τις έως σήμερα λειτουργικότητες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ προέβη σε παραμετροποιήσεις στο Σύστημα προκειμένου να εκτελούνται ορθά οι νέες τροποποιημένες διαδικασίες, αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου…

Εγκύκλιος για την περιγραφή εργασιών του ΚΕΑΟ από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ

Οι εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο. που άπτονται της αρμοδιότητας του διακανονισμού των οφειλών και θα εκτελούνται από τις Τοπικές πλέον Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο ,  είναι οι ακόλουθες: – Ενημέρωση οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. – Παραλαβή αιτημάτων ρυθμίσεων οφειλετών όταν δεν παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. (αφορά περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται…