Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την αποτέφρωση απορριμμάτων στη Σόφια

15.04.2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης απορριμμάτων στη Σόφια, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωσή μας

Διαδικασία έκδοσης ενιαίου αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τις εξής κατηγορίες χρηστών: • Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες (δηλαδή αυτές που δεν απασχολούν…