Παραθέτουμε   προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής  2021», όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.

Στην ομάδα εργασίας του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.   για τη σύνταξη των προτάσεων  αυτών  συμμετείχε το μέλος της  Αντιπροσωπείας της Ένωσης και Πρόεδρος της Ένωσης Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων και Πρασίνου, κα Κατερίνα Αλαφογιάννη