Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021 η παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ-Δημοσιεύτηκε ο Νόμος στο ΦΕΚ

Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που ήταν  σε ισχύ την 03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 01.09.2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 02.07.2019, Αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των Μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η…