Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά να αποτελέσει αντικείμενο απασχόλησης για όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις η αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες καταστροφές

Εν όψει της κήρυξης του Δήμου Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά από τον Περιφερειάρχη ο καταμερισμός των εργασιών να προσφέρει αντικείμενο απασχόλησης σε όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

Προκήρυξη σύμβασης με αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση της πράξης : “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»

Προκηρύσσεται σύμβαση με αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002945  που αφορά  παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.200 ωφελούμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν: Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών έκαστο Πιστοποίηση των ωφελούμενων Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του…

Aλλάζει η Αρχή Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου – Ανάγκη τροποποίησης της ψηφιακής υπογραφής

Η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου ( ΑΠΕΔ) στο πλαίσιο  αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης  του Ελληνικού Δημοσίου. H ΑΠΕΔ  αποφάσισε να μετατοπίσει την αρχή χρονοσήμασης από το σύστημα του ΕΡΜΗ (που ήταν αρχικά) στο αντίστοιχο (αλλά αναβαθμισμένο) σύστημα της ΑΠΕΔ. Αυτό ισχύει σήμερα, ενώ το παλιό…

Η Ένωση ζητά από την εταιρεία “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ” την εξόφληση των οφειλομένων προς τα μέλη της

Οι καθυστερήσεις των πληρωμών αφορούν σε έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τους Αναδόχους,  έχει καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κλπ και ουδέν ποσό έναντι της συμβατικής τους αμοιβής έχουν λάβει, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τον Δ/νοντα Σύμβουλο της ΕΑΣ ΑΒΕΕ. Επιπλέον, επειδή έχουν ανασταλεί  οι πάσης φύσεως πράξεις…

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό ζητά, εκτός των άλλων, η Ένωση από τη ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κυριακίου». Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε την περίοδο αυτή λόγω  των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας καθώς και των μη εργασίμων ημερών που μεσολαβούν λόγω των εορτών,η Ένωση ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, αφού…