Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων -ΦΕΚ 185 Α/2020

Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 185 Α/2020. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 28 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Τα βασικά μέτρα…