Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1482 Β/2020, με την οποία  τροποποιεί την  προγενέστερη   απόφαση   που αφορά   στην κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών.Τα έργα και οι δραστηριότητες…

Νεότερη ΚΥΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1466 Β/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα  υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος: α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες: αα) απασχολούν από…

Υπουργική απόφαση για την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1437 Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 01.09.2020