Η παράταση της ενημερότητας των πτυχίων ΜΕΕΠ, η υποβολή Υ.Δ. Αναδόχου, η αναδρομική τροποποίηση κύριων ενεργών ΚΑΔ και άλλες διατάξεις προβλέπονται στην νέα ΠΝΠ της 13/4/2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84Α/13.04.2020 νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου, εκτός των άλλων, ορίζεται ότι: -Κάθε Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων Ν. 4412/2016 που ξεκίνησαν πριν ή μετά την 25.02.2020 μπορεί να προσκαλεί τον επιλεγέντα Ανάδοχο, που δεν δύναται να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ), ότι πληροί τις προϋποθέσεις,  ή…