Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με Υπουργική Απόφαση

Ο Υπουργός Υποδομών με απόφασή του συγκρότησε την Επιτροπή Μητρώου  Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για τα έτη 2020 και 2021. Ομοίως συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗΕΕΠ)

Παράταση προθεσμίας πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι και την 21.04.2020

Σύμφωνα με ενημέρωση του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης δόθηκε παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’75) έως και 21.4.2020

Υπουργική απόφαση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας

ο Υφυπουργός Ανάπτυξης δημοσίευσε απόφαση για την επιδότηση των τόκων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας  για 3 μήνες, εφόσον τα δάνεια αυτά είναι ενήμερα Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η…