Υποχρεωτική η τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού-ΒΗΔΑΠ- χειρόγραφα, μέχρις εκδόσεως νέας υπουργικής αποφάσεως

Με το άρθρο 214  του νέου νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τεύχος Α΄ της 30.10.2019) επαναρρυθμίζεται το ζήτημα της «Αναγγελίας του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού  Εργασίας  με τις οποίες θα καθορίζεται ο υπόχρεος εργοδότης, η διαδικασία και τα στοιχεία της αναγγελίας στο ΣΕΠΕ και κάθε άλλη αναγκαία…

Την ανατροφοδότηση του λογαριασμού για την ολοκλήρωση των έργων στις Περιφέρειες ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης

Την υπογραφή υπουργικής απόφασης δέσμευσης του υπολοιπόμενου ποσού για την ανατροφοδότηση της Σ.Α.Ε 571 για την ομαλή εξέλιξη των υπό εκτέλεση έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης.