Δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας της Β. Μακεδονίας για διαγωνισμό κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την κατασκευή έως τριών φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομίας της Β. Μακεδονίας.