Νέα πρωτοβουλία της FIEC για τον κατασκευαστικό κλάδο “Construction 2050 – Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο”

Κατά την Γενική Συνέλευση της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις 07 Ιουνίου στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ και Πρόεδρο του ECF (European Construction Forum) κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη μία νέα πρωτοβουλία, σε συνέχεια του Construction 2020  με την ονομασία : “Construction 2050 – Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο” Oι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα των κατασκευών πιστεύοντας …

Παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Construction Blueprint σε εκδήλωση της Ένωσης στην Αθήνα

Η ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια της συμμετοχής της στο διευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONSTRUCTION BLUEPRINT διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η πρόοδος του Προγράμματος που πραγματοποιείται προκειμένου να  αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, ξεκινώντας από τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης,…

ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Υποδομών για τη διαχείριση και διάθεση του πόρου 6%ο υπέρ π. ΤΣΜΕΔΕ

 Εκδόθηκε η απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών με την οποία  καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης έξι τοις χιλίοις  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου φυσικού ή νομικού προσώπου  επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων…

Ενημέρωση για την επιστροφή των πρόσθετων εγγυήσεων – αντεγγυήσεων ζητά η Ένωση από τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ

Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητά άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά με την επιστροφή των προσθέτων ασφαλειών – αντεγγυήσεων από εγγυητικές επιστολές στους Εργολήπτες

Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Υπουργείο Υποδομών για καταχρηστικούς και αντίθετους με τη νομοθεσία όρους στα τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμών

Στα τεύχη δημοπράτησης τριών διαγωνισμών και συγκεκριμένα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων έχει προστεθεί σωρεία καταχρηστικών όρων, επισημαίνει, εκτός των άλλων, η Ένωση με επιστολή της προς τη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών