Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών- Εγκύκλιος 28/2019 ΕΦΚΑ

Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2019 πρόγραμμα επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της εργασίας των νέων εργαζομένων έως 25 ετών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 28/2019 του ΕΦΚΑ. Δικαιούχοι υπαγωγής στο…

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από την ΑΑΔΕ

Μειωμένος ο συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15 σε 10%, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων