Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη χορήγηση και παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας

Τις προϋποθέσεις χορήγησης και παράτασης μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 της ασφαλιστικής ικανότητας αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Στην εγκύκλιο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ

Ενοποιείται και απλοποιείται η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Για την άσκηση του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο ΕΤΕΑΕΠ. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι…

Απόφαση της ΑΑΔΕ για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018

Παρατείνεται μέχρι την 29.07.2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικκού έτους 2018  φυσικών και νομικών προσώπων , σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Καλλιθέας μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Ενημέρωση από το Δήμο Καλλιθέας ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία  της Ένωσης σχετικά με διαγωνισμό που είχε προκηρύξει χωρίς να καλεί Εργολήπτες Δημοσίων Έργων