ΦΕΚ 187Α/2018 Προεδρικό Διάταγμα για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187Α/2018 το ΠΔ 99/2018 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του Μηχανικού και καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα. Έτσι στο ΠΔ  αναφέρεται ποιοί έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, πώς απονέμεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, ποιές κοινές δραστηριότητες ασκούν οι διπλωματούχοι Μηχανικοί καθώς και…

ΦΕΚ 178Α/2018 Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178Α/2018  ο νόμος 4568/2018 με τίτλο “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147). Ειδικότερα, με το άρθρο 57 παρ. 1 έως 4 του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7, 128 παρ. 1 & 2, 49…