Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που διευκρινίζει θέματα σχετικά με την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους, ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΑ. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι οι εξής: – Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. ή -Ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Οικονομικού Υπεύθυνου της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002945

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002945 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΛΕΙ Υποψήφιους Συνεργάτες να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να συνάψει…

FIEC Newsletter – 02 Οκτωβρίου 2018

EuroSkills Budapest in numbers : a success story Last week in Budapest the EuroSkills competitions took place. These events take place every 2 years, and this one can be summarised with impressive numbers: 525 young competitors 60.000 m² with 6 competition halls 35 professions from 6 large sectors including construction 73.000 registered visitors 350 accredited European…

Νέα Τεχνική Οδηγία για τον Οδοφωτισμό από το ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχώρησε στη δημοσίευση  της νέας  Τεχνικής Οδηγίας με τίτλο «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού». Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Λόγω της έμφασης που δίνει η χώρα αλλά και το ΤΕΕ και οι μηχανικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας, πολλά έργα οδοφωτισμού ήδη τρέχουν και πολλά θα γίνουν τα…

Η ΕΑΑΔΗΣΥ διευκρινίζει θέματα που άπτονται των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β της διακήρυξης σχετικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσων του άρθρου 22Β των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων. Έτσι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο: Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε μέλος της…