Έρευνα αγοράς της αιγυπτιακής βιομηχανίας κατασκευών και δομικών υλικών

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αίγυπτο (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) απέστειλε στην Ένωση έρευνα για τον αιγυπτιακό κλάδο κατασκευών, την εγχώρια βιομηχανία και αγορά δομικών υλικών. Τα συνημμένα αρχεία βρίσκονται εδώ

Την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ ως λύση για την ανάπτυξη της οικονομίας

Η ‘Ενωση με επιστολή της στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και Οικονομικών ζητά την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς αυτή είναι η λύση για ταχύρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας

Εγκρίθηκε το διευρωπαϊκό πρόγραμμα “Blueprint” στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Aνακοινώθηκε η έγκριση του διευρωπαϊκού προγράμματος «Blueprint» στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.   Η ΠΕΔΜΕΔΕ διακρίνοντας, μέσω της συμμετοχής της στη F.I.E.C. ότι η ενεργειακή αναβάθμιση (energy efficiency) θα είναι μείζον θέμα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τις χώρες μέλη της Ε.Ε., καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο σε αυτόν τον άξονα, προχώρησε…

ΦΕΚ 3584Β/2018 Υπουργική απόφαση για την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3584Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης”. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται : -το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης -η διαδικασία τήρησής του -η διαδικασία εγγραφής σε αυτό και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η…

Κατόπιν ενεργειών της Ένωσης νέα απόφαση για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση δικαστικών αποφάσεων

Σε συνέχεια των προσπαθειών της  Ένωσης για την εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3664/2018 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία: Καθορίζεται  η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες…

ΠΟΛ 1169/2018 Οδηγίες για την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την  ΠΟΛ 1169/2018 που παρέχει οδηγίες σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου

ΠΟΛ 1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Η ΠΟΛ 1158/2018 καθορίζει τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τους όρους συμμετοχής  τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και το χρόνο και τρόπο πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων

ΦΕΚ 3521Β/2018 Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3521Β/2018 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας που ρυθμίζει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ, στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται ότι: Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για δήλωτη εργασία καθώς  και Πράξη Επιβολής Προστίμου, η…

Εγκύκλιος 36/2018 ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε την  εγκύκλιο 36 με την οποία διευκρινίζονται  θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και επαναπροσδιορίζεται το ύψος των εποβαλλόμενων προστίμων. Έτσι καθορίζεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10.500€, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που εντοπίζεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο και…

Αποδοχή της διαμαρτυρίας της Ένωσης από το Δήμο Τζουμέρκων-Απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κοινοποίησε στην Ένωση  έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης, αποφάσισε την απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης για το έργο “Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των  λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου”