Εγκύκλιος 33/2018 ΕΦΚΑ για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μισθωτούς ασφαλισμένους

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την Εγκύκλιο 33/2018 που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μισθωτούς ασφαλισμένους.  Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.  Ως αχρεώστητες καταβληθείσες εισφορές νοούνται, τα χρηματικά…

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την κατάργηση κρατήσεων στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων

Πολύ σημαντική η υπ΄αριθμ. 129/2018 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γιατί απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις σε λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων.  Συγκεκριμένα στην εν λόγω Γνωμοδότηση αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι: 1. Η κατάργηση της κράτησης υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ. 2. Η κράτηση…

ΠΟΛ 1138/2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1138/2018 με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού ετους 2017 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι την 30.07.2018