Διαμαρτυρία της Ένωσης για τη σύντμηση των προθεσμιών δημοσίευσης της διακήρυξης για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Κω, που παραβιάζουν τη νομοθεσία και μειώνουν τον ανταγωνισμό

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία ζητώντας τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών του λιμένα της Κω σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού ουδόλως δικαιολογείται η σύντμηση των προσθεσμιών δημοσίευσης της διακήρυξης και οι εργοληπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2018 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση έως και την 08.06.2018 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2018 για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Δικαιώματα και ευεργετήματα που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά ως την ημερομηνία αυτή

Σημαντική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Πpοσφυγών έκρινε ότι το ΜΕΕΠ αποτελεί το κριτήριο ικανότητας για την ανάληψη δημοσίου έργου

Πολύ σημαντική η πρόσφατη απόφαση με αριθμό 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αφού ακυρώνει διακήρυξη διαγωνισμού έργου, που περιείχε επιπλέον όρους , γιατί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων πρέπει να γίνεται βάση του ΜΕΕΠ, ενώ τα κριτήρια που τίθενται καθ΄υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Υποδομών…