ΦΕΚ 4309Β/2017 Συμπλήρωση των ΚΑΔ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4309Β/ 11.12.2017 η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία συμπληρώνεται ο πίνακας των ΚΑΔ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.  Επισημαίνουμε ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως στο ΦΕΚ. Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε έναρξη…

Εγκεκριμένο υποδειγμα εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη γνωστοποίηση κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48  και 280 Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των υποψηφίων ή προσφερόντων και τη μη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, λόγω της εμπλοκής αυτών στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης. Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΑΑΔΗΣΥ  σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου…

Εγκεκριμένο υπόδειγμα εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 262 Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΑΑΔΗΣΥ σε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,…

ΠΟΛ 1197/2017 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα των φορολογικών ετών 2014 και επόμενα

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1197/2017 με την οποία προσδιορίζεται ο Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για τα φυσικά πρόσωπα που αφοροούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα