Ενημερωτικός οδηγός για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) εξέδωσε ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της.  Η ΑΕΠΠ εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της Λ. Θηβών 196-198.  Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον να του ανατεθεί  σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση…